Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden (consumentenverkoop) Erciyes Market. gevestigd aan de Spreeuwenstraat 26, 7605 XZ Almelo (Ov) Augustus 1997.

 Artikel 1. Toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Erciyes Market.via haar Website www.erciyesmarket.nl, www.erciyesmarket.com, www.erciyesslijterij.nl, www.avondwinkelalmelo.nl, of www.nachtwinkelalmelo.nl (hierna: "de website") worden gedaan, en op alle overeenkomsten die via deze Website worden gesloten.
2.Deze algemene verkoopvoorwaarden worden voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst aan de Koper ter hand gesteld c.q. getoond. De tekst van de algemene voorwaarden is eveneens te vinden op de Website www.erciyesmarket.nl via een hyperlink "algemene voorwaarden" onder aan iedere pagina van de Website. Voor latere raadpleging kunnen deze voorwaarden eveneens worden opgeslagen.

Artikel 2. Definities
1.Erciyes: Erciyes Market, zelfstandige ondernemer(s), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.Koper: de natuurlijk persoon die een Overeenkomst via de Website van Erciyes Market. met Erciyes aangaat.
3.Website: de Website www.erciyesmarket.nl, www.erciyesmarket.com, www.erciyeslijterij.nl, www.nachtwinkelalmelo.nl, www.avondwinkelalmelo.nl
4.De(ze) Overeenkomst: de Overeenkomst zoals gesloten tussen Koper en Erciyes.

Artikel 3. Informatie over Erciyes Market
•Erciyes Market is gevestigd aan de Spreeuwenstraat 26, (7605 XZ Almelo (Ov); Kamer van Koophandel nummer: 06081976; BTW-identificatienummer: NL 1903.623.76.B01.

Artikel 4. Het tot stand komen van de Overeenkomst door aanbod en aanvaarding
1.De Overeenkomst tussen Koper en Erciyes komt tot stand doordat Koper het aanbod van Erciyes, dat op de Website wordt vermeld, aanvaardt. De aanvaarding geschiedt door middel van het via de Website (doen) verzenden van de bestelling door Koper.
2.Het aanbod op de Website is door Erciyes zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld en bevat zodanige informatie dat voor de Koper duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn.
3.Het is echter mogelijk dat afbeeldingen op de Website een afwijking vertonen met de uiteindelijk geleverde producten. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten kunnen Erciyes niet binden.
4.Aanbiedingen die via de Website worden aangeboden, gelden slechts gedurende de Website vermelde duur. Na verloop van die periode kan op die aanbieding geen aanspraak meer worden gemaakt.
5.De Overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.
6.De Koper ontvangt direct na zijn bestelling een bevestiging van de Overeenkomst. Daarin wordt het bezoekersadres van Erciyes gemeld waar een eventuele klacht kan worden ingediend alsmede de belangrijkste kenmerken van het gekochte product, de prijs daarvan, de eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling en informatie met betrekking tot de eventuele ontbinding van de Overeenkomst. Deze email kan door de Koper digitaal worden opgeslagen zodat de informatie ook later nog toegankelijk is.

Artikel 5. Prijzen en betaling
1.Alle op de Website genoemde prijzen zijn inclusief Btw, inclusief Accijns, en inclusief Statiegeld. exclusief bezorgkosten en verpakkingskosten. en onder voorbehoud van kennelijke fouten en/of verschrijvingen.
2.Erciyes behoudt zich het recht voor de prijzen van de aangeboden producten te wijzigen.
3.Het is niet mogelijk bestelde producten online af te rekenen. De betaling van het bestelde product dient te gebeuren aan de kassa in de winkel waar het product kan worden opgehaald, of via onze bezorger aan de deur( contant of pinnen, of over te maken naar èèn van onze rekeningnummers ABN ( IBAN: NL.96.ABNA.0435.7651.24 , BIC - ABNANL2A), ING (IBAN: NL15.INGB.0008.0554.06 - BIC: INGBNL2A)

Artikel 6. Mogelijkheid tot ontbinding van de Overeenkomst
1.De Koper die via de Website een Overeenkomst heeft gesloten, heeft – behoudens als het gaat om producten als genoemd in artikel 6.5 van deze voorwaarden – gedurende veertien (14) werkdagen na in ontvangst name van de zaak het recht de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
2.Gedurende voornoemde termijn is Koper gehouden zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Koper kan de Overeenkomst niet meer ontbinden wanneer het product zodanig is uitgepakt en/of geopend dat het niet meer in (redelijkerwijze) originele staat te retourneren is.
3.In geval van ontbinding komen de kosten voor het terugzenden/brengen van de producten voor rekening van de Koper.
4.Indien de Overeenkomst door Koper wordt ontbonden en het product ongeopend en/of zorgvuldig ingepakt is, zal Erciyes binnen 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden of teruggegeven product het aankoopbedrag terug betalen.
5.Het voornoemde recht tot ontbinding is uitgesloten voor producten:1.die snel kunnen bederven of verouderen;
2.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden/gegeven;
4.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
5.waarvan de prijs gebonden is aan de schmmelingen op de finacnciele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
6.voor audio- en viedo-opnamen ( waaronder digitale games ) en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft gebroken.

Artikel 7. Garantie
•Erciyes staat er voor in dat de gekochte producten voldoen aan wat Koper daar, gezien de in het aanbod vermelde specificaties, redelijkerwijs van mag verwachten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1.Erciyes is aansprakelijk voor directe schade die Koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Erciyes toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Erciyes verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
2.Erciyes besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op haar Website gepubliceerde gegevens. Desondanks kunnen daar onjuistheden in voorkomen. Erciyes staat er niet voor in dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door Koper wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt Koper aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Erciyes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op haar Website.

Artikel 9. Overmacht
1.In geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Erciyes bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Erciyes gerechtigd de Overeenkomst naar haar keuze te ontbinden danwel de uitvoering op te schorten, in welk geval Koper zo spoedig mogelijk zal worden bericht.
2.Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Erciyes haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar schuld en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan Erciyes kunnen worden toegerekend.
3.Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: ernstige storingen, epidemieën, natuurrampen, brand- en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden van leveranciers, werkstakingen, maatregelen van overheidswege en storingen in de internetverbinding voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10. Verplichtingen Erciyes
1.Erciyes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de gesloten Overeenkomst.
2.Erciyes Market. zal zich inspannen het op de Website vermelde aanbod up-to-date te houden. Mocht het onverhoopt voorkomen dat een product dat op de site wordt aangeboden, niet meer kan worden geleverd, dan zal dit zo spoedig mogelijk aan Koper per email worden gemeld. Erciyes Market zal zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De Koper heeft echter te allen tijde het recht in voornoemd geval de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Risico-overgang
•Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van het afhalen in de winkel bij de Koper.
•Artikel 12. Intellectuele eigendom Website ◦Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Erciyes Market. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Erciyes Market. informatie van de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Artikel 13. Privacy
1.De privacy van de bezoekers van de Website van Erciyes is voor Erciyes van groot belang. Alle persoonlijke informatie die in dat verband aan Erciyes wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
2.Erciyes verzamelt persoonlijke gegevens (zoals het e-mailadres en de NAW-gegevens) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de Koper gesloten overeenkomst. Het bestelproces via de Website zal daardoor zo spoedig en soepel mogelijk verlopen. Ook worden de gegevens gebruikt om de overeenkomst aan de klant te kunnen bevestigen.
3.Met toestemming van Koper worden persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking de bestelling opgeslagen. Met deze toestemming informeert Erciyes middels periodieke nieuwsbrieven over speciale aanbiedingen en acties.
4.Indien Koper op deze nieuwsbrieven en/of e-mailberichten niet langer prijs stelt, kan Koper zich afmelden via de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief wordt geboden.
5.Erciyes zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonlijke gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beveiligen.
6.Er bestaat de mogelijkheid toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die Erciyes bewaart. Ook bestaat de mogelijkheid om onjuiste informatie/onjuiste gegevens te wijzigen. Hiervoor kan schriftelijk contact opgenomen worden met de klantenservice van Erciyes op het adres: Spreeuwenstraat 26 (7605 XZ) te Almelo.

Artikel 14. Klachten en reclamaties
1.Eventuele klachten over het aangekochte product en/of het handelen van Erciyes kunnen - centraal - kenbaar worden gemaakt op het volgende adres: Erciyes Market, Bezoekadres: Spreeuwenstraat 26, 7605 XZ te Almelo (Ov )
2.Erciyes streeft ernaar de klachten van de Kopers zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.Het Nederlands recht is van toepassing.
2.Hoewel het de voorkeur heeft van Erciyes om buiten rechte tot een oplossing te komen, zal uiteindelijk, alleen de burgerlijke rechter bevoegd zijn te Arnhem bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen.